SON DAKİKA HABERLERİ
.

MAGAZİN

DENİM SHOW DEFİLESİ YAPILDI

e-Posta Yazdır PDF

2. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nin galasında "Kahramanmaraş Denim Show" temalı defile düzenlendi.

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (KMTSO) fuayesinde düzenlenen defilede, kentteki tekstil fabrikalarında üretilen kumaşlardan hazırlanan kreasyonlar erkek ve bayan mankenler tarafından izleyicilere sunuldu. Özellikle gelinlik kreasyonu kadınlar tarafından ilgiyle izlendi.DENİM-KM

KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, tekstilde ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Kahramanmaraş'ta, tasarım, dizayn, fuar gibi işlere biraz daha ağırlık vereceklerini söyledi.

Böyle bir organizasyonu sanayici ve iş adamlarına özendirici olması amacıyla yaptıklarını ifade eden Karaküçük, "İnşallah gelecekte çok daha güzel şeyleri Kahramanmaraşlı sanayicilerin üreteceğine inanıyorum. Burada mankenlerle sunulan birçok giysinin dışında cansız mankenlerle de birçok sanayici ve iş adamımızın ürettiği ürünleri görebilirsiniz. Kahramanmaraş'ta üretim yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan tüm sanayici ve iş adamlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Mankenlerin sergilediği kreasyonların Kahramanmaraşlı iş adamlarının ürettiği alın teri olarak nitelendiren Karaküçük, gelecekte Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründe büyümeye devam edeceğini kaydetti.DENİM-KM1

"Tekstil bizim vazgeçemeyeceğimiz amiral gemimiz" diyen Karaküçük, tekstilin istihdamda, ihracatta ve bıraktığı katma değerle Türkiye'nin yüz akı bir sektör olduğunu belirtti, sektöre yatırım yaparak çok daha güzel işlere imza atacaklarını sözlerine ekledi.

DENİMTicaret Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ise Kahramanmaraş'ın bugün tekstilde entegrasyonunu hızla tamamladığını, defiledeki ürünlerin kentin tekstil sanayisinde hangi noktaya geldiğinin bir göstergesi, bu gelişimin de herkesin gururu olduğunu söyledi.

Gecede, 2. Tekstil Zirvesi'nin sponsorlarına ve Ar-Ge proje pazarında dereceye girenlere Kahramanmaraş Vali Vekili Erkan Bulgan ve KMTSO Başkanı Karaküçük tarafından plaket verildi.

GÜNER TEDAVİ GÖRÜYOR

e-Posta Yazdır PDF

Aslıhan Güner: Ağır set makyajı cildimi bozdu.Son dönemin popüler isimlerinden Aslıhan Güner, dizi ve film çekimlerinde uygulanan makyajın cildini bozduğunu açıkladı. Oyuncu, “Ağır makyajlar nedeniyle yüzümde kalıcı sivilceler çıktı. Doktor tedavisine başladım” dedi.aslihan-guner

 Asi ve Şef­kat Te­pe di­zi­le­rin­de­ki ro­lüy­le adı­nı du­yu­ran genç oyun­cu As­lı­han Gü­ner, çe­kim­ler­de yü­zü­ne uy­gu­la­nan ağır mak­yaj yü­zün­den cil­di­nin bo­zul­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Di­zi set­le­rin­de yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su se­be­biy­le cil­di­nin za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­ten Gü­ner, “Ya­pı­lan mak­yaj­la­rın cil­di­me kö­tü et­ki­si ol­du. Yü­züm­de ka­lı­cı si­vil­ce­ler çık­tı. Nor­mal mak­yaj kim­se­ye za­rar ver­mez ama bi­zim­ki­ler  çok ağır. Ye­ri ge­li­yor 18-19 sa­at ay­nı mak­yaj­la spot­la­rın al­tın­da du­ru­yo­ruz. 26 sa­at ara­lık­sız ça­lış­tı­ğı­mı bi­li­yo­rum. O ka­dar sa­at bo­yun­ca o yü­zün ne­fes  al­ma­ma­sı ürün­le­rin tek­rar tek­rar yü­zü­me sü­rül­me­si ha­sa­ra yol aç­tı­” di­ye ko­nuş­tu.

KEN­Dİ ÜRÜN­LE­Rİ­Mİ SE­TE GÖ­TÜ­RÜ­YO­RUM
Dok­tor kon­tro­lün­de te­da­vi­ye baş­la­dı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Gü­ner, “Bu­nu en­gel­le­mek müm­kün de­ğil. Te­da­vi­ye baş­la­dım. Ec­za­ne ürün­le­ri kul­la­nı­yo­rum, on­lar bi­raz da­ha iyi gel­di. Ken­di ürün­le­ri­mi se­te de gö­tü­rü­yo­rum ama ne ola­cak bi­le­mi­yo­ru­m” de­di.
TEMBELİM SPOR YAPAMIYORUM
Son dö­nem­de bir hay­li ki­lo ver­di­ği de göz­le­nen As­lı­han Gü­ner, “As­lın­da bu ara­lar çok tem­bel bir in­san ol­dum. Spor ya­pa­mı­yo­rum. Ken­di­me ka­lan her sa­at­ti din­le­ne­rek ge­çir­me­yi ter­cih edi­yo­rum. An­cak işim ak­si­yon ol­du­ğu için koş­tur­mak­tan ki­lo ve­ri­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.

UZERLİ EKRANLARA DÖNÜYOR

e-Posta Yazdır PDF

Meryem Uzerli ekranlara 2 milyon dolarlık anlaşma ile dönüyor.Bazen yaptıkları küçük bir hata, verdikleri yanlış bir karar çok pahalıya patlıyor. Tam her şey bitti derken de yeniden zirveye oynayabiliyorlar. İşte renkli dünyanın ışıklarını yeniden üzerine çekmeyi başaran ünlüler.

 Her insan gibi ünlüler de hayatlarında inişler ve çıkışlar yaşayabiliyor. Bazen yaptıkları küçük bir hata, verdikleri yanlış bir karar çok pahalıya patlıyor. Tam her şey bitti derken de yeniden zirveye oynayabiliyorlar. İşte renkli dünyanın ışıklarını yeniden üzerine çekmeyi başaranlar.meryem 08

SİNEM KOBAL BOMBAYI PATLATTI
Sinem Kobal, futbolcu Arda Turan’la evlilik yolundayken meslekten elini eteğini çekmişti. Ancak ünlü çift nikah masasına oturamadı ve ayrıldı. Kobal, adeta sudan çıkmış balığa döndü. Uzun süre sektörün dışında kalan oyuncu, bir yıla yakın bocalama yaşadıktan sonra ekranlara hem dizi hem de reklam yüzü olarak geri döndü.
SEDA SAYAN YENİDEN EKRANLARA DÖNÜYOR
Uzun bir aradan sonra yeniden sabah kuşağında program yapmaya başlayan Seda Sayan,  çok ses getiren bir geri dönüşe imza attı. Fakat ünlü şarkıcının programına iki eşini de öldüren Sefer Çalınak’ı konuk alması programının yayından kaldırılmasına sebep oldu. Bu olayın ardından Sayan’ın hayli uzun bir süre televizyonda boy gösteremeyeceği konuşulurken bomba patladı. Sanatçı, yeni bir formatla ekranlarda olmaya devam edeceğini açıkladı. Sayan’ın aylık 600 bin liraya imza attığı konuşuluyor.
MEHMET ALİ ERBİL BİR YILLIĞINA 4 MİLYON DOLAR ALDI
Can­lı ya­yın­la­rın ba­şa­rı­lı is­mi Meh­met Ali Er­bi­l’­in, iki yıl ön­ce yap­tı­ğı gaf pa­ha­lı­ya pat­la­dı. Ale­vi­ler­’den de­fa­lar­ca özür di­le­yen Er­bil, bu olay­dan son­ra uzun sü­re ek­ran­lar­da yer al­ma­dı. Ün­lü şov­me­nin ye­ni­den sek­tö­re dö­nü­şü geç­ti­ği­miz yıl ‘Ey­vah Dü­şü­yo­ru­m’ ad­lı prog­ram­la ol­du. Ma­li, bu prog­ram­la pas­lan­ma­dı­ğı­nı her­ke­se ka­nıt­la­dı. Ken­di­ne has su­nu­muy­la kı­sa sü­re­de rey­ting lis­te­le­rin­de üst sı­ra­ya yerleşen Er­bil, çar­pı­cı ge­ri dö­nü­şü­nün kar­şı­lı­ğı­nı ‘A­dı­nı Sen Ko­y’ ad­lı ya­rış­mayla al­dı. Er­bil, bir yıl­lı­ğı­na 4 mil­yon lira al­dı.
MERYEM UZERLİ 2 MİLYON DOLARA İMZA ATTI
Meryem Uzerli, Almanya’dan gelerek dahil olduğu ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle kısa zamanda zirveye tırmandı. Ancak ünlü oyuncunun, dizi final yapmadan  ‘Tükenmişlik sendromu’ yaşıyorum diyerek tüm ekibi yüz üstü bırakıp apar topar Almanya’ya dönmesi tüm sektörü adeta ayağa kaldırdı. Şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp gitmesi bir daha Türkiye’de iş yapamayacağı yorumlarına sebep oldu. Tüm bunlara rağmen Meryem Uzerli geçtiğimiz hafta hem Türkiye’de hem de yurtdışında yayınlanacak yeni bir dizi için anlaşma yaptığını açıkladı. MBC adlı uluslararası bir şirketle masaya oturan oyuncu, 2 milyon dolara imza attı.   

ATİYE'NİN SON BOMBASI

e-Posta Yazdır PDF

Atiye, sinema filminde oynamak istediğini açıkladı

Pop müziğin sevilen ismi Atiye, modaya bakış açısını ve oyunculuk konusundaki planlarını anlattı. Ünlü şarkıcı, “Marka takıntım yok, ikinci el elbise bile alırım” dedi. Dizilere sıcak bakmayan şarkıcı, bir sinema filminde rol alabileceğini söyledi.deniz-atiye-yilmaz-atiye-

 Ati­ye ön­ce­ki gün İs­tan­bul Fas­hi­on We­ek kap­sa­mın­da ger­çek­le­şen Zey­nep Er­do­ğa­n’­ın de­fi­le­sin­de man­ken­lik yap­tı. Ha­ya­tın­da ilk kez pod­yum­da yü­rü­yen ün­lü şar­kı­cı, man­ken­lik he­ye­ca­nı­nı ve mo­da­ya ba­kış açı­sı­nı an­lat­tı.   


MAR­KA TA­KIN­TIM YOK

Mar­ka ta­kın­tı­sı ol­ma­dı­ğı­nı sev­di­ği ta­sa­rım­cı­la­rı ta­kip et­ti­ği­ni söy­le­yen genç pop­çu, “Her tren­din pe­şin­den ko­şan bi­ri de­ği­lim. Pa­zar­dan da ikin­ci el sa­tan ma­ğa­za­lar­dan da alış­ve­riş ya­pa­rım.  An­ne­min do­la­bın­dan bul­du­ğum es­ki par­ça­lar ba­na çok en­te­re­san ge­li­yor. On­la­rı da kul­la­nı­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.

ÇIĞLIK ATMAYI SEVERİM AGRESİF BİR KADINI OYNAMAK İSTİYORUM

‘Bu İşte Bir Yalnızlık Var'  adlı filmde bir popçuyu canlandıran Atiye, oyunculuk konusundaki düşüncelerini de paylaştı.

Atiye, “O tecrübeden sonra aslında oyunculuk çok hoşuma gitti. Daha sıcak bakmaya başladım. Bugüne kadar daha çok dizi teklifleri geldi. Ben de yoğun olduğum için kabul etmedim. Senaryo ve ekip içime sinerse sinema yapabilirim. Agresif, sinirli bir kadını oynamayı çok istiyorum. Çığlık atmayı severim. Herkes benim neşeli halimi biliyor, öyle bir rolde kendimi göstermek isterim” dedi.

ŞARKICILIKLA MANKENLİK KIYAS EDİLEMEZ

Podyuma çıkarken düşme korkusu yaşadığını belirten Atiye, “Sevdiğim tasarımcıların defilelerine yine çıkabilirim ama şarkıcılık bambaşka bir şey. Orada kendiniz üretiyorsunuz. İkisi kıyaslanamaz bile” şeklinde konuştu. 

GÖKHAN KESER PİAZZA'DA

e-Posta Yazdır PDF

Model olarak başladığı kariyerini, müzik ve oyunculuğa da taşıyarak başarıyla sürdüren Gökhan Keser, 14 Eylül Pazar  günü Kahramanmaraşlı hayranlarıyla Piazza Alışveriş ve Yaşam  Merkezi'nde buluştu.

Geniş marka karmasıyla herkesin aradığı her şeyi bulabildiği Piazza, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra ünlü isimleri de Kahramanmaraş'a taşımaya devam ediyor. Sadece alışveriş değil eğlence ve sosyal yaşam alanı da sunan Piazza'da düzenlenen imza gününde ünlü sanatçı mini bir konser de verdi. Yorumu, şarkıları ve sempatik tavırlarıyla son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından olan Gökhan Keser'in hayranları, genç sanatçıyla fotoğraf çektirme ve sohbet etmek için kıyasıya yarıştılar.131993 keser 1

Sayfa 1 / 44

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »

Buradasınız: